Co je poměr Price to Cash Flow? (Price to Cash Flow Ratio)

Poměr Price to Cash Flow (zkráceně PC nebo PCF, resp. P/C, P/CF) patří spolu s P/EP/B a P/S mezi ohodnocující ukazatele akcie. Tyto ukazatele se používají v kombinaci a dávají nám přehled o hodnotě akcie společnosti. Pomocí P/C je možné také akcie společností v rámci stejného odvětví mezi sebou porovnávat. Řada investorů ukazatel Price to Cash Flow upřednostňuje před ukazatelem Price to Earnings. Dále se dozvíte proč.

Poměr tržní ceny akcie k cash flow akcie

Price to Cash Flow Ratio je poměr tržní ceny akcie (price) a cash flow na akcii za posledních 12 měsíců. Používá se k ocenění akcií společnosti ve srovnání s množstvím cash flow, které generuje. P/C ukazuje výkonnost společnosti. Na P/C můžeme také nahlížet ve smyslu: za kolik let zaplatí cash flow společnosti akcie za aktuální tržní cenu, kdyby (teoreticky) bylo cash flow každý rok stejné.

Jmenovatel poměru P/C (podobně jako P/S) nepodléhá daňovým pravidlům, která jsou v každé zemi různá a cash flow je také hůře zmanipulovatelné. Pomocí tohoto ukazatele tedy můžeme elimitovat nevýhody P/E a porovnávat tak akcie společností napříč různými státy.

Nevýhodou je, že cash flow společnosti je možné vyjádřit několika různými způsoby a může být ovlivněno účetnictvím společnosti.

Price to Cash Flow se také liší mezi odvětvími.

Jak se spočítá Price to Cash Flow Ratio

P/C = Current Stock Price / Cash Flow Per Share

P/C = Current Stock Price / ( Cash Flow / Shares Outstanding )

P/C není třeba počítat, najdete ho ve screeningových nástrojích, například finviz.com:

CSCO Price to Cash Flow Ratio (P/C)

Je Price to Cash Flow vhodnější než Price to Earnings?

P/C může nabízet užitečnější pohled na hodnotu společnosti než P/E, protože jmenovatel C (cash flow) neobsahuje (narozdíl od E, earnings) odpisy, amortizaci, apod. Poměr ukazuje, kolik peněz generuje společnost ve vztahu k ceně své akcie. Zatímco P/E říká, co je zaznamenáno ve výnosech ve vztahu k ceně akcie. Pokusím se vysvětlit na příkladu (příklad je účetně zjednodušen):

Představme si, že chceme založit společnost a máme k tomu kapitál $100 000. Za $80 000 nakoupíme vybavení a $20 000 uložíme na bankovní učet společnosti na další výdaje. Uvažujme, že nakoupené vybavení ztratí každý rok $8 000 na hodnotě. Rozvaha společnosti by nyní zjednodušeně vypadala takto:

  • $80 000 hmotný majetek
  • $20 000 volná cash

Na konci roku společnost nic nevydělala. Nicméně majetek ztratil $8 000 na své hodnotě. Rozvaha bude následující:

  • $72 000 hmotný majetek ($80 000 – $8 000, které náš majetek ztratil na hodnotě)
  • $20 000 volná cash
  • -$8 000 ztráta

Rozvaha nyní ukazuje, že jsme za první rok podnikání přišli o $8 000 na zisku. To se však nestalo, protože tato částka již byla vynaložena v rámci nákladů na nákup vybavení. Cash flow společnosti je stále stejné. V bance máme $20 000.

Jakmile společnost začne generovat zisk, poměr P/E může podhodnocovat množství peněz, které máme k dispozici. P/C může tuto situaci charakterizovat lépe.

Poznámka: uvedený příklad pochází z webu The Balance.

P/C se doporučuje používat na místo P/E například u farmaceutických společností. Tyto společnosti mají vysoké náklady na výzkum a proto mohu v určitém období vykazovat nízké zisky nebo dokonce ztráty (cyklické byznysy). V tomto případě může pomoci ukazatel P/C, který nezahrnuje účetní pravidla ohledně nákladů, odpisů a ztrát. Naopak P/C lépe poukáže na volné prostředky společnosti, které mohou být vyhrazeny na výplácení dividendy, další rozvoj, apod.

Hodnoty P/C

U poměru Price to Cash Flow jsem nenašel konkrétní doporučovanou hodnotu a aktuálně nemám tento ukazatel zařazen ve své strategii. Obecně je možné říci, že vysoká hodnota P/C znamená, že akcie společnosti jsou obchodované za vyšší cenu, ale společnost negeneruje dostatek zisku.

Naopak nižší P/C, které je většinou samozřejmě preferováno, ukazuje na to, že společnost generuje velké množství zisku, které se zatím neodrazilo v ceně akcie.

Konkrétní hodnota P/C závisí na odvětví ve kterém společnost podniká. Abychom přišli na to, zda společnost má atraktivní P/C, je nutné akcie společností, resp společnosti mezi sebou porovnávat (v rámci stejného odvětví).

Podobně jako u ostatních ukazatelů, ani tento by se neměl používat samostatně, ale v kombinaci s dalšími ukazateli a důkladnou analýzou společnosti.

Free Cash Flow (FCF)

Jak už bylo zmíněno, cash flow je možné interpretovat různě. Jednou z často zmiňovaných možností je tzv. Free Cash Flow, zkráceně FCF, které je měřítkem finanční výkonnosti společnosti a zjednodušeně se spočítá:

FCF = Operating Cash Flow – Capital Expenditures,  v češtině

FCF = provozní cash flow – kapitálové výdaje (vybavení, apod.)

FCF tedy představuje hotovost, kterou může společnost vygenerovat poté, co vynaložila peníze potřebné k udržení nebo rozšíření svých aktiv.

V publikacích je možné se setkat s konkrétnějším vzorcem:

FCF = [Earnings Before Interest Tax * (1 – Tax Rate) + Depreciation + Amortization – Change in Net Working Capital – Capital Expenditures]

Negativní FCF nemusí být nutně špatné. Může ukazovat na to, že společnosti uskutečnila např. rozsáhlé investice.

Free Cash Flow je mezi investory hojně používané.

Ano, cash flow ukazatele používáme a jsou podle nás důležitější, než ukazatele zisku. Za nejpodstatnější pokládáme free cash flow to enterprise value, přičemž free cash flow definujeme jako to, co je možné na konci roku z firmy odnést, aniž by byl ohrožen business v jeho současné podobě a velikosti. – Daniel Gladiš.

FCF najdeme v řadě nástrojích. Za doporučení stojí web morningstar.com případně gurufocus.com. Oba nástroje dokážou ukázat i historické hodnoty.

Cisco Systems (CSCO), Free Cash Flow Per Share
morningstar.com

Je možné se také setkat s pojmem Trailing FCF, kdy cash flow je počítáno za posledních 12 měsíců.

Závěr k Price to Cash Flow

Price to Cash Flow je velmi důležitý ukazatel, který elimuje daňové problémy s poměrem P/E, ale na druhou stranu přináší úskalí s jeho interpretací. Pro mnohé společnosti, zejména ty, co mají vysoké náklady na výzkum a vývoj, resp. pro cyklicke byznysy, je jeho použití vhodnější.

P/C doporučuji při analýze akcií společnosti zohlednit. Může poukázat na další zajímavé skutečnosti a tak pomůže dokreslit celý obrázek a to zejména ve srovnání s akciemi jiné společnosti.

Najděte si v akciovém slovníku vysvětlení dalších důležitých ukazatelů, které se používají při hodnotové analýze.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *