Co je Current Ratio?

Current Ratio je finanční ukazatel, který nám může napovědět, jak je společnost finančně zdravá. Tento ukazatel se spolu s dalšími (najdete je v akciovém slovníku) používá při hodnotové analýze.

Finančně zdravá společnost

Finančně zdravá společnost je taková společnost, která je dostatečně likvidní a je přiměřeně zadlužena. Právě likvidita společnosti se nejčastěji určuje pomocí Current Ratio.

Current Ratio je poměr mezi krátkodobými aktivy (Current Assets) a krátkodobými pasivy (Current Liabilities) společnosti. Tento poměr nám také říká, zda je společnost schopna splatit své krátkodobé závazky, pasiva (dluhy, faktury za objednávky, apod.), pomocí svých krátkodobých aktiv (hotovost, zásoby, apod.). V případě krátkodobých pasiv, se jedná o závazky splatné většinou do jednoho roku. V případě aktiv se uvažuje o tom, že veškerá krátkodová aktiva lze proměnit v hotovost během jednoho roku. Je možné se také setkat s tím, že časový horizont se uvažuje  v rámci výrobního cyklu (průmyslová odvětví).

Aby společnost byla likvidní, měla by její krátkodobá aktiva být větší, než krátkodobá pasiva.

Z čeho je majetek společnosti složen (tedy veškerá aktiva či pasiva), je uvedeno v rozvaze společnosti (balance sheet).

Jak se spočítá Current Ratio

Current Ratio = Current Assets / Current Liabilities

Příklad: Společnost má v hotovosti $10 miliónů a $5 miliónů dluží. Current Ratio je 2.

Ukazatel není třeba počítat, najdete ho ve screeningových nástrojích, například finviz.com:

CSCO Current Ratio

Hodnoty Current Ratio

Pokud je Current Ratio větší jak 1, ukazuje, že společnost je dobře připravena pokrýt své stávající krátkodobé závazky. Pokud je menší jak jedna, může to být známka finančních potíží společnosti.

Někteří investoři vyhledávají společnosti s Current Ratio větším jak 2 (např. Daniel Gladiš v knize Naučte se investovat). Já se ve své strategii spokojím s větším jak 1.

Samotná hodnota ukazatele však nestačí, protože nám neřekne nic o tom, jak se k takové hodnotě společnost dostala a jaký je za tím příběh. A ten je duležitý. Investor by se měl zajímat o pozadí nejen Current Ratio, ale i dalších ukazatelů.

Je třeba si uvědomit, že větší Current Ratio automaticky neznamená lepší společnost, resp. že daná společnost je finančně zdravá. Vysoké hodnoty také mohou znamenat, že společnost má velké množství aktiv, které neumí využít (např. investovat).

CHL Current Ratio

 

Quick Ratio

Ve screeningu se také můžete potkat s ukazatelem Quick Ratio (výše na obrázku v tabulce ukazatelů je hned nad Current Ratio). Quick Ratio je ukazatel likvidity, který vymezi z Current Ratio jeho nejvíce likvidní část, kterou je možné okamžitě přeměnit v hotovost (je nejrychleji likvidní).

Hlavním rozdílem těchto ukazatelů je, že Quick Ratio poskytuje konzervativnější pohled na schopnost společnosti splnit své krátkodobé závazky, protože neobsahuje zásoby a další krátkodobá aktiva, která nelze tak snadno směnit za hotovost. Tento poměr se tedy zaměřuje na likvidnější aktiva společnosti.

V případě Quick Ratio je možné se také setkat pojmem Acit Test Ratio.

Dluh společnosti

Na začátku článku jsem zmiňoval, že mezi krátkodobá pasiva patří také dluh společnosti. Jak velký je dluh společnosti vzhledem k vlastnímu kapitálu nám napoví ukazatel Debt to Equity. Investor by měl porozumět tomu, z čeho se dluh skládá, jak vznikl a zda je společnost schopna dluh splatit.

Závěr

Nespoléhejte se pouze na hodnotu Current Ratio. Dobrý investor se podívá na rozvahu společnosti a porozumí, z čeho jsou její krátkodobá aktiva i pasiva složena a dokreslí si celý příběh za hodnotou tohoto ukazatele.

Nezapomeňte, že tento ukazatel je pouze jeden z mnoha a pro analýzu společnosti a jejich akcií je třeba ho používat v kombinaci s ostatními ukazateli. Těmi jsou například Price to Earnings (P/E), Price to Sales (P/S) a Price to Book Ratio (P/B).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *